Print-vriendelijke versiePDF versie

Wedstrijdreglement

Organisatie

Het BK 2018 gaat door op zondag 23 september 2018 te 2220 Heist-op-den-Berg. De officiële speelduur van de draaiorgels is van 14u00 tot 17u30 met daarna de prijsuitreiking op een nog vast te stellen verzamelplaats.

De Technische Commissie (TC) van MechaMusica vzw stelt de deelnemingsvoorwaarden op en wijst in samenspraak met het stadsbestuur de standplaatsen toe voor het Open Belgisch Kampioenschap Orgeldraaien (BK).

 

Inschrijving van de orgeldraaiers

Om aan het BK te kunnen deelnemen, moet de draaiorgelspeler

  • van Belgische nationaliteit zijn;
  • en/of gedomicilieerd zijn in een Belgische gemeente.

Een orgeldraaier die niet tijdig informatie over het BK ontvangt, moet zelf het initiatief nemen om zich te informeren bij het secretariaat van MechaMusica.

De orgeldraaier moet er zelf zorg voor dragen dat het inschrijvingsformulier uiterlijk op 1 juli 2018 toekomt op het adres van MechaMusica, den Abt 21, 2340 Beerse. De draaiorgelspeler kan zich eveneens inschrijven via de website www.draaiorgel.be en via mail naar eventmanager [at] mechamusica [dot] be, steeds voor 1 juli 2018. Telefonische of mondelinge aanmeldingen worden niet aanvaard.

De inschrijvingen worden tussen 1 juli en 15 augustus 2018 op hun waarde beoordeeld, flyers en dergelijke worden opgemaakt. De TC beslist over het toegelaten aantal draaiorgels. Deze beslissing is definitief en kan niet worden betwist. Indien het aantal ingeschreven draaiorgelspelers het toegelaten aantal draaiorgels overschrijdt, kan de TC beslissen de inschrijvingslijst vroeger af te sluiten.

De ingeschreven draaiorgelspelers ontvangen van het secretariaat een bevestiging van inschrijving.

Indien de orgeldraaier zijn/haar inschrijving indiende en hij/zij toch niet kan deelnemen, moet hij/zij het secretariaat hiervan onverwijld schriftelijk of via mail verwittigen.

De definitieve inschrijvingslijst wordt naar de juryvoorzitter en het gemeentebestuur gestuurd.

Tenzij de TC anders heeft beslist, moet de orgeldraaier aan MechaMusica een inschrijvingsgeld betalen, door deze laatste vastgesteld.

Het inschrijvingsgeld omvat een waarborg en bedraagt :

  • 10,00 EUR per deelnemend orgel van een draaiorgelspeler die lid is van MechaMusica.
  • 45,00 EUR per deelnemend orgel van een draaiorgelspeler die geen lid is van MechaMusica.

De draaiorgelspeler wordt als ingeschreven beschouwd op het moment dat het inschrijvingsgeld op de zichtrekening van MechaMusica (979-5285345-14 of IBAN BE94 9795 2853 4514 - BIC ARSPBE22) is gestort.

De draaiorgelspeler die na 15 augustus 2018 zijn inschrijving annuleert of die op het BK niet aanwezig is, kan geen terugbetaling van het inschrijvingsgeld eisen.

De som van 10,00 € wordt beschouwd als een waarborg en wordt terugbetaald samen met de onkostenvergoeding (zie hieronder)

 

De TC zal de standplaatsen opmaken aan de hand van de inschrijvingslijst.

 

Verzekering en auteursrechten

Iedere orgeldraaier staat in voor zijn eigen verzekering en aanvaardt door zijn deelname een afstand van verhaal t.o.v. MechaMusica. MechaMusica zorgt voor een overeenkomst met Sabam, maar is niet verantwoordelijk voor de betaling van auteursrechten, van welke aard dan ook.

 

Onkostenvergoeding

MechaMusica vzw voorziet een kilometervergoeding voor de deelnemers op basis van de afstand tussen de woon- of vertrekplaats en de stad waar het BK plaatsvindt. Deze afstand wordt berekend via de website maps.google.be.

De basis van de kilometervergoeding is 0,35 €/km.

 

Jurering, klassementen, titels en medailles

De leden van de jury beslissen over de toe te kennen titels. In geval van ex aequo is de stem van de juryvoorzitter beslissend.

De beslissing van de jury is definitief en kan niet worden betwist.

De slotceremonie vangt aan om 18u00. De draaiorgelspeler die niet aanwezig is tijdens de ceremonie, moet zijn medaille of beker ophalen op de maatschappelijke zetel.

De volgende titels worden voorzien, maar kunnen nog door de jury gewijzigd worden indien blijkt dat zij van mening is dat de prijs niet toegekend kan worden:

Vaste titels:

* Belgisch kampioen
* prijs van de Vlaamse Gemeenschap
* Provinciale kampioenen
* Prijs van de inrichtende gemeente

Er kunnen ook facultatieve titels worden toegekend.

 

Andere bepalingen

Het wedstrijdreglement dat op de website www.draaiorgel.be is gepubliceerd, is de enige officiële en geldige versie van het wedstrijdreglement van het BK.

Door het ondertekenen en indienen van het inschrijvingsformulier verklaart de deelnemer zich akkoord met het wedstrijdreglement.

© 2004-2018 • vzw MechaMusica                                          23 september 2018: B.K. Orgeldraaien 2018 in Heist-op-den-Berg                                          webdesign: Force3.be

Comments